DERNEĞİMİZ HAKKINDA

DERNEĞİMİZ:
      Elazığ Kültür Derneği; Elâzığlılar ve Elâzığ’ı sevenleri dostluk, arkadaşlık, hemşerilik, karşılıklı anlayış bağları içinde, bir çatı altında toplayarak birlik, beraberlik, dayanışma, yardımlaşmalarını sağlamak, yerel Kültür ve Folklorun yaşatılmasına ve tanıtılmasına katkılarda bulunmak amacı ile 14 Ocak 1948 tarihinde Ankara’da kurulmuştur.

Dernekçe Sürdürülen Çalışma Konuları:
1- Elazığ’ı tanıtmak ve kalkınmasına katkılarda bulunmak,
2-Dernek üyelerinin ve Elâzığlıların birbiri ile olan ilişkilerini geliştirmek ve onların tanışmalarını kolaylaştırmak,
3-Elâzığ ve yöresinin gelenek, görenek ve törelerini yaşamak, yaşatmak, tanıtmak yeni kuşaklara devamlı kılmak ve millî kültürün gelişimine katkıda bulunmak,
4-Faaliyetlerinin etkinleştirilmesi ve geliştirilmesi için araştırmalar yapmak,
5-Kurs, seminer, konferans ve panel gibi eğitim çalışmaları düzenlemek,
6-Amacın gerçekleştirilmesi için gerekli olan her türlü bilgi, belge, doküman ve yayınları temin etmek, dokümantasyon merkezi oluşturmak, çalışmalarını duyurmak için amaçları doğrultusunda gazete, dergi, kitap gibi yayınlar ile üyelerine dağıtmak üzere çalışma ve bilgilendirme bültenleri çıkarmak,
7-Amacın gerçekleştirilmesi için sağlıklı bir çalışma ortamını sağlamak, her türlü teknik araç ve gereci, demirbaş ve kırtasiye malzemelerini temin etmek,
8-Gerekli izinler alınmak şartıyla yardım toplama faaliyetlerinde bulunmak ve yurt içinden ve yurt dışından bağış kabul etmek,
9-Tüzük amaçlarının gerçekleştirilmesi için ihtiyaç duyduğu gelirleri temin etmek amacıyla iktisadi, ticari ve sanayi işletmeler kurmak ve işletmek,
10-Üyelerinin yararlanmaları ve boş zamanlarını değerlendirebilmeleri için lokal açmak, yurt, misafirhane, sosyal ve kültürel tesisler kurmak ve bunları tefriş etmek, 11-Üyeleri arasında beşeri münasebetlerin geliştirilmesi ve devam ettirilmesi için yemekli toplantılar, konser, balo, tiyatro, sergi, spor, gezi ve eğlenceli etkinlikler vb. düzenlemek veya üyelerinin bu tür etkinliklerden yararlanmalarını sağlamak,
12-Dernek faaliyetleri için ihtiyaç duyulan taşınır, taşınmaz mal satın almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek ve taşınmazlar üzerinde ayni hak tesis etmek,
13-Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi durumunda vakıf kurmak, federasyon kurmak veya kurulu bir federasyona katılmak, Gerekli izin alınarak derneklerin izinle kurabileceği tesisleri kurmak,
14-Uluslararası faaliyette bulunmak, yurt dışındaki dernek veya kuruluşlara üye olmak ve bu kuruluşlarla proje bazında ortak çalışmalar yapmak veya yardımlaşmak,
15-Derneğin amacını gerçekleştirmek üzere, benzer amaçlı derneklerden, işçi ve işveren sendikalarından ve meslekî kuruluşlardan maddî yardım almak ve adı geçen kurumlara maddî yardımda bulunmak,
16-Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi halinde, 5072 sayılı Dernek ve Vakıfların Kamu Kurum ve Kuruluşları ile İlişkilerine Dair Kanun hükümleri saklı kalmak üzere, kamu kurum ve kuruluşları ile görev alanlarına giren konularda ortak projeler yürütmek,
17-Dernek üyelerinin yiyecek, giyecek gibi zaruri ihtiyaç maddelerini ve diğer mal ve hizmetlerle kısa vadeli kredi ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla sandık kurmak,
18-Gerekli görülen yerlerde şube ve temsilcilikler açmak,
19-Derneğin amacı ile ilgisi bulunan ve kanunlarla yasaklanmayan alanlarda, diğer derneklerle veya vakıf, sendika ve benzeri sivil toplum kuruluşlarıyla ortak bir amacı gerçekleştirmek için plâtformlar oluşturmak,
20- Çağımızın önemli sorunu çevre koruması ile ilgili çalışmalar yapmak, İlgililerden arazi tahsisi alarak “Elâzığ Kültür Derneği Ormanı” adı ile ağaçlandırma çalışması yaparak yeşil kuşak oluşturmak gerekirse diğer dernek ve kuruluşlarla ortak çalışmalar yapmak.

Rutin Faaliyetlerimiz :
1-) Geleneksel Elazığ Kürsübaşı Geceleri
2-) Geleneksel Peynirli Ekmek Piknikleri
3-) İftar Yemekleri
4-) Hanımlar Tanışma Çayları
5-) Halkoyunları Kursu
6-) Mahalli Sazlar Kursları
7-) Resim Kursu
😎 Mahalli Koro
9-) Dernek Bülteni Yayını
10-) Peryodik Sohbet Toplantıları
11-) Geleneksel Dernek Takvimi